БЗС - Пазарджик

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Пазарджик
  • Пазарджик
  • Пазарджик
  • Пазарджик
  • Пазарджик

Правилник

Е-поща Печат PDF

Правилник
за дейността на Контролната комисия
към  РК  на  БЗС  гр. Пазарджик

 

Чл.1 Контролната комисия на РК на БЗС е изборен орган, предвиден от ЗСОЛЛДМ, и от Устава на БЗС.

 

Чл.2 РКК осъществява контрол върху дейността на УС на РК на БЗС за законосъобразността и уставосъобразността на взетите  решения и тяхното изпълнение.

 

Чл.3 Председателят на РКК, или негов заместник присъстват на заседанията на УС със съвещателен глас.

 

Чл.4 Председателят на УС на РК на БЗС уведомява Председателя на КК за датата и часа на заседанията си най-малко една седмица предварително.

 

Чл.5 РКК на БЗС представя отчет за своята работа пред Общото събрание на Районната Колегия на БЗС.

 

Чл.6 РКК на БЗС предлага на делегатите на Общото събрание освобождаване или неосвобождаване от отговорност УС на РК на БЗС и финансово отговорните лица.

 

Чл.7 РКК на БЗС осъществява контрол на финансовата дейност на УС - формиране на бюджета и законово и уставно разходване на средствата.

(1) КК на БЗС може да предизвиква ревизия на касата и касовата документация.

(2) Възлага финансова ревизия за всяка година след приключване на годишните отчети.

(3) Отчита направената ревизия на годишното Общо събрание.

 

Чл.8 (1) При констатиране на нарушения изготвя доклад с препоръки в двуседмичен срок и го представя на УС на РК, който се разглежда на първото заседание.

(2) В 30-дневен срок УС  уведомява РКК на БЗС за взетите мерки и отстраняване на нарушенията.

Чл.9 При несъобразяване с препоръките и при констатиране на нарушения от страна на УС, РКК на БЗС може да инициира  свикване на Общо събрание.

 

Чл.10 Председателят или член на РКК, може да присъства на заседанията на постоянните и временните работни комисии, създадени с решение на УС или Общото събрание на РК.

 

Чл.11 В своята дейност КК може да привлича външни експерти при решаване на финансови, правни и други въпроси.

 

Чл.12 (1) Финансирането на работата на РКК става от бюджета на УС на РК на БЗС, по правилника  приет от УС за финансиране дейността на всички органи на РК на БЗС – Пазарджик.

(2) Финансирането на външните експерти става след писмено искане на Председателя на РКК до УС на БЗС.

 

Чл.13 (1) РКК на БЗС се състои от 7 души, в т.ч. - председател и членове. Председателя се избира от общото събрание по предложение на УС.

(2) На първото си заседание КК избира заместник на председателя, който го замества при отсъствие и го подпомага в дейността  му.

(3)  РКК приема Правилник за своята дейност.

 

Чл.14 Председателят: - организира и ръководи дейността на РКК.

(1) Определя дневния ред, насрочва заседанията на КК и ги ръководи.

(2) Уведомява членовете за датата, мястото и проекта за дневен ред на заседанията.

(3) Разпределя постъпилите материали между членовете на КК за проучване и доклад от тях.

(4) Участва в  заседанията на УС или при невъзможност определя друг член за участие в заседанията  й.

(5) Подписва кореспонденцията на РКК на БЗС.

 

Чл.15 (1) Заседанията на РКК на БЗС са закрити.

(2) Заседанията са редовни и извънредни.

(3) Редовните заседания се провеждат на 3/6  месеца.

(4) Извънредни заседания се провеждат по искане на Председателя или по мотивирано  писмено искане от член на КК.

(5) На заседанията на КК могат да бъдат изслушвани членове на УС на РК и членове на БЗС, при обсъждане на въпроси, изискващи личното им участие.

(6) На заседанията на РКК на БЗС могат да бъдат допускани външни експерти за мнения или писмени становища в помощ на КК.

(7) Заседанията на КК се провеждат при кворум 5-има от членовете,а решенията се вземат с мнозинство от 4 гласа.

(8) Гласуването е явно. Всеки има право само на положителен или отрицателен вот, без „въздържал се”.

(9) При безпричинно отсъствие от заседанията на КК на неин член, и по решение на самата Комисия тя може да предложи на Общото  събрание  да замени нередовния член с нов.

(10) Всяко заседание се протоколира и протоколът се подписва от всички участвали в заседанието.

(11) Протоколът и материалите се съхраняват в шкаф и достъп до тях имат само председателя и членовете на КК на РК на БЗС.

.

Чл.16 РКК на БЗС използва офиса на РК на БЗС и необходимата материална база за своята дейност.

 

Чл.17 Техническият секретар на РК получава кореспонденцията на КК на БЗС, записва ги във входящ дневник и ги предава неразпечатани на председателя или упълномощен член на комисията.

Електронните съобщения се препращат до председателя на РКК.

 

Чл.18 РКК притежава печат, подобен на този на УС на БЗС, с надпис в центъра „Контролна комисия".

 

Чл.19 След изтичане на мандата на КК на БЗС, председателят предава архива на новоизбраната КК.

 

 

Този Правилник е обсъден на редовно заседание на КК при РК на БЗС гр. Пазарджик на 24.04.2012г. на приет на 28.04.2012г. на  Общо събрание на РК на БЗС.

 

 

Д-р Асен Кънчев

Председател на КК на РК на БЗС гр. Пазарджик

 

 

Правилник на УС на РК на БЗС гр. Пазарджик

 

Член:1.1 УС на РК на БЗС е орган, който се конституира и действува по реда посочен от Устава на РК на БЗС и касаещия правилник.

2. УС на РК на БЗС се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

3. Заседанията се считат за редовно проведени, ако присъстват 2/3 от състава му.

4. УС взема решения с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите за приемане на Правилника.

5. УС взема всички останали решения с обикновено мнозинство.

Член:2.1 Датата на следващото заседание се определя  от Председателя, в зависимост от възникналите задачи.

2. Проекта за дневен ред се определя от Председателя.

3. Окончателният дневен ред се приема в началото на заседанието.

4. На заседанието се води пълен протокол.

5. На заседанието могат да присъстват без право на глас Председателя на КК и Председателя на КПЕ, а също поканени лица, чието присъствие се гласува в началото на заседанието.

6. Гласуването е явно със „ЗА”, „ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” с вдигане на ръка.

7. При спешни неотложни проблеми УС може да вземе решение, чрез писмен вот или електронно съгласие, с изготвен и подписан протокол впоследствие.

Член:3.1 УС на РК свиква Редовно общо събрание и Отчетно-изборно събрание на всеки 3 години.

2. УС на РК на БЗС гр. Пазарджик свиква Извънредно общо–отчетно събрание всяка година –  месец март - месец април. и Извънредни – общи събрания при необходимост.

Член:4.1 УС на РК на БЗС гр. Пазарджик:

Ръководи работата на Районната колегия в съответствие с решение на Общото събрание и Уставите;

Организира и води регистър на Районната колегия;

Осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;

Изпраща списък на членовете на УС на БЗС;

Изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;

Грижи се за защита на професионалните права и достойнството на колегията;

Вписва в регистъра на колегията наложените на членовете наказания по този закон;

Взема решения за отпускане финансова помощ на редовни членове на РК на БЗС гр. Пазарджик и техните семейства, при необходимост;

Осъществява други функции, възложени му от Общото събрание;

Определя представители на РК на БЗС гр Пазарджик за работа в Арбитражни комисии по Закона за здравното осигуряване, при наличие на такива комисии;

УС на РК на БЗС гр. Пазарджик дава отчет за своята работа пред Общото събрание на РК на БЗС гр Пазарджик.

 

Правилника е приет на редовно заседание на УС проведено на 16.03.2012г.